Trzecia dyrektywa Komisji z dnia 29 czerwca 1983 r. dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, i V do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych