Kommissionens tredje direktiv 83/341/EØF af 29. juni 1983 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III og V til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler