Cauza T-407/06: Acțiune introdusă la data de 21 decembrie 2006 — Zhejiang Aokang Shoes/Consiliu