Žiadosť o poradné stanovisko Súdneho dvora EZVO predložená Oslo tingrett dňa 14. septembra 2007 vo veci Celina Nguyen proti nórsky štát, zastúpený Ministerstvom spravodlivosti a polície (Vec E-8/07)