86/277/EEG: Rådets beslut av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP