Concluziile avocatului general Jacobs prezentate la data de15 decembrie 1993. # Ingetraut Scholz împotriva Opera Universitaria di Cagliari și Cinzia Porcedda. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - Italia. # Libera circulație a lucrătorilor. # Cauza C-419/92. TITJUR Scholz