Povzetek Sklepa Komisije z dne 4. julija 2019 o postopku v skladu s členom 65 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Zadeva AT.37956) (notificirano pod dokumentarno C(2019) 4969) (Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 312/07