Verordening (EEG) nr. 2143/81 van de Raad van 27 juli 1981 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 79/65/EEG tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Economische Gemeenschap