Padomes Regula (EEK) Nr 2143/81 (1981. gada 27. jūlijs), ar ko groza Regulu Nr 79/65/EEK, ar kuru izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā