2009/455/EÜ: Komitee otsus nr 2/2008, 16. mai 2008 , millega ajakohastatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppes viiteid õigusaktidele