2008/401/EK,Euratom: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 30. aprīlis ), ar ko izdara tās reglamenta grozījumus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par to, kā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem