Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 420/2008 zo 14. mája 2008 , ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2007 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev