2009/705/ЕО: Решение на Комисията от 14 септември 2009 година за учредяване на Европейска консултативна група на потребителите