Správa Komisie rozpočtovému orgánu o zárukách krytých všeobecným rozpočtom - Stav k 31. decembru 2008 {SEK(2009) 1063}