Komisijas ziņojums budžeta lēmējinstitūcijai par vispārējā budžeta garantijām - Stāvoklis 2008. gada 31. decembrī {SEC(2009) 1063}