Έκθεση της Επιτροπης προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις εγγυήσεις που καλύπτονται από τον γενικό προϋπολογισμό - Κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2008 {SEC(2009) 1063}