Vec T-15/07: Žaloba podaná 15. januára 2007 – Spolková republika Nemecko/Komisia