Υπόθεση T-15/07: Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2007 — Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων