Rättelse till beslut 2007/792/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 26 november 2007 om ändring av beslut 2005/446/EG om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ( EUT L 320 av den 6.12.2007 )