Υπόθεση C-169/08: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 17ης Νοεμβρίου 2009 [αίτηση του Corte costituzionale (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Presidente del Consiglio dei Ministri κατά Regione autonoma della Sardegna (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Άρθρο 49 ΕΚ — Κρατικές ενισχύσεις — Άρθρο 87 ΕΚ — Περιφερειακή νομοθετική ρύθμιση η οποία επιβάλλει φόρο σε περίπτωση προσεγγίσεως για τουριστικούς λόγους αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για την ιδιωτική μεταφορά προσώπων καθώς και σκαφών αναψυχής, ο οποίος βαρύνει μόνον τους φορείς εκμεταλλεύσεως που έχουν τη φορολογική κατοικία τους εκτός της περιφέρειας)