Υπόθεση T-118/07: Προσφυγή της 16ης Απριλίου 2007 — P.P.TV κατά ΓΕΕΑ — Rentrak (PPT) κατά ΓΕΕΑ