Ανακοίνωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, περί πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία