Υπόθεση T-435/08: Προσφυγή της 3ης Οκτωβρίου 2008 — Tokita Management Service κατά ΓΕΕΑ — Eminent Food (TOMATOBERRY)