Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2009/019 FR/Renault introdusă de Franța) Rezoluția Parlamentului European din 15decembrie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/019 FR/ Renault introdusă de Franța) (COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))