Delovni dokument služb Komisije - Spremni dokument k Predlogu direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/ES o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti - Povzetek ocene učinka {COM(2009) 83} {SEC(2009) 206}