Komisijos tarnybų darbinis dokumentas pridedamas prie Pasiūlymo Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų - Poveikio vertinimo santrauka {COM (2009) 83} {SEC (2009) 206}