Работен документ на службите на Комисията - Придружителен документ към Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубекти - Обобщение на оценката на въздействието {COM(2009) 83} {SEC(2009) 206}