Ανακοίνωση προς τους χρήστες ελεγχόμενων ουσιών των οποίων επιτρέπεται η βασική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος