Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 28. septembra 2009 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.416 – Klasifikácia lodí – Spravodajca: Slovensko