Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 1989 r. uzupełniająca załączniki do dyrektywy Rady 82/894/EWG w sprawie powiadamiania o chorobach zwierząt we Wspólnocie