89/162/ETY: Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 1989, eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY liitteiden täydentämisestä