89/162/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 1989 για τη συμπλήρωση των παραρτημάτων της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων στην Κοινότητα