Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/197/EWG i 97/10/WE w odniesieniu do odprawy czasowej i przywozu do Unii Europejskiej z Afryki Południowej zarejestrowanych koni (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 50) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2004/117/WE)