Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Text s významom pre EHP )(Publikovanie názvov a označení harmonizovaných noriem k smernici)