Tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/95/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )(Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien nimet ja numerot)