Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 148/2007 av den 7 december 2007 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet