Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 148/2007, της 7ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ