Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 275/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας