Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej - Streszczenie oceny skutków {KOM(2008) 397 wersja ostateczna} {SEK(2008) 2110}