Návrh pracovního dokumentu útvarů Komise průvodní dokument k sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku - Souhrn posouzení dopadů {KOM(2008) 397 v konečném znění} {SEK(2008) 2110}