Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου για την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας