Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ