Korigendum k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitého príslušenstva k rúram a rúrkam s pôvodom v Turecku, Rusku, Kórei a Malajzii (Ú. v. EÚ C 31, 27.1.2018)$