Поправка на Известие на Комисията за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои принадлежности за тръбопроводи с произход от Турция, Русия, Корея и Малайзия (ОВ C 31, 27.1.2018 г.)$