Komission asetus (EY) N:o 1220/2007, annettu 18 päivänä lokakuuta 2007 , asetuksessa (EY) N:o 1110/2007 vahvistettujen sokerialalla sovellettavien melassin edustavien hintojen ja lisätuontitullien muuttamisesta