Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1220/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007 , για την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσας στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2007