Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10180 — BH Holding/TEDi) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 78/06