Κοινή δράση 2008/485/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008 , που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) και τη διασύνδεσή της με τη δικαιοσύνη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL RD Congo)