Meddelelse i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) — Tredjelandsstatsborgeres pligt til at anmelde deres tilstedeværelse på en medlemsstats område i medfør af artikel 21, litra d)