2009/549/EG: Kommissionens beslut av den 13 juli 2009 om nominering av en person som ska företräda allmänheten i styrelsen för den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (European Financial Reporting Advisory Group)